Masz pomysł na innowacyjny projekt? My mamy na to pieniądze

Zgłoś swoje koło naukowe, zarejestrowane w Uniwersytecie Zielonogórskim, do konkursu na najlepsze projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

0  PLN
Budżet konkursu w 2022 roku

Termin składania
wniosków

0

września
2022

„Klakson – Impuls do Innowacji” jest konkursem na najlepsze innowacyjne projekty. Konkurs skierowany jest do studentów zrzeszonych, w działających na Uniwersytecie Zielonogórskim, kołach naukowych. Wsparcie finansowe uzyskają projekty o dużym potencjale komercjalizacyjnym z zakresu: zielonych innowacji, zdrowia i jakości życia, technologii przemysłowych, innowacji społecznych i pedagogicznych, usług, ICT, oraz innych.

W efekcie wsparcia powstaną innowacyjne rozwiązania i wynalazki. Dodatkowo konkurs umożliwia młodym ludziom wzbogacenie studiowania o aspekt przedsiębiorczości oraz zdobycia praktycznego doświadczenia, które może zaprocentować w dalszym życiu.

Konkurs realizowany jest przez Uniwersytet Zielonogórski przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Środki umożliwią w najbliższym czasie realizację własnej idei i rozwoju osobistego.

Często zadawane pytania

Do konkursu mogą przystąpić koła naukowe zarejestrowane w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jedno koło naukowe może złożyć jeden wniosek.

Wysokość dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 50 199,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

W celu przystąpienia do konkursu, opiekun koła naukowego powinien złożyć w Dziale Spraw Studenckich UZ (Al. Wojska Polskiego 69, pokój 401R) wniosek zawierający następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 1a-1d do niniejszego Regulaminu) podpisane przez opiekuna koła naukowego i przewodniczącego koła naukowego;
  2. podpisane przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego umowy o przeniesieniu i podziale praw autorskich i praw własności przemysłowej (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
  3. podpisaną przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego informację o zapoznaniu się ze szczegółowymi zasadami realizacji projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

Termin zakończenia naboru wniosków: 15 września 2022r.

 

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2022 r.

Organizatorem konkursu jest
Dział Spraw Studenckich
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dział Spraw Studenckich jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego, bezpośrednio podległą Prorektorowi ds. Studenckich. Podstawowymi zadaniami Działu Spraw Studenckich są przyznawanie i wypłacanie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów oraz współpraca i wsparcie działalności Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów, a także organizacji studenckich, w tym studenckiego ruchu naukowego.Ponadto, Dział Spraw Studenckich współpracuje z Administracją Domów Studenckich w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich. Wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym zajmuje się także obsługą płatności składek w ramach dobrowolnych ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Studenckich: www.dss.uz.zgora.pl.Jak się zgłosić?

W celu przystąpienia do konkursu, opiekun koła naukowego powinien złożyć w Dziale Spraw Studenckich (Al. Wojska Polskiego 69, pokój 401R) wniosek zawierający następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 1a-1d do niniejszego Regulaminu) podpisane przez opiekuna koła naukowego i przewodniczącego koła naukowego;
  2. podpisane przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego umowy o przeniesieniu i podziale praw autorskich i praw własności przemysłowej (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
  3. podpisaną przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego informację o zapoznaniu się ze szczegółowymi zasadami realizacji projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).