Masz pomysł na innowacyjny projekt? My mamy na to pieniądze

Zgłoś swoje koło naukowe, zarejestrowane w Uniwersytecie Zielonogórskim, do konkursu na najlepsze projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

0  PLN
Budżet konkursu w 2024 roku

Termin składania
wniosków

0

lipca
2024

„Klakson – Impuls do Innowacji” jest konkursem na najlepsze innowacyjne projekty. Konkurs skierowany jest do studentów zrzeszonych, w działających na Uniwersytecie Zielonogórskim, kołach naukowych. Wsparcie finansowe uzyskają projekty o dużym potencjale komercjalizacyjnym z zakresu: zielonych innowacji, zdrowia i jakości życia, technologii przemysłowych, innowacji społecznych i pedagogicznych, usług, ICT, oraz innych.

W efekcie wsparcia powstaną innowacyjne rozwiązania i wynalazki. Dodatkowo konkurs umożliwia młodym ludziom wzbogacenie studiowania o aspekt przedsiębiorczości oraz zdobycia praktycznego doświadczenia, które może zaprocentować w dalszym życiu.

Konkurs realizowany jest przez Uniwersytet Zielonogórski przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Środki umożliwią w najbliższym czasie realizację własnej idei i rozwoju osobistego.

Często zadawane pytania

Do konkursu mogą przystąpić koła naukowe zarejestrowane w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jedno koło naukowe może złożyć jeden wniosek.

Wysokość dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 50 502,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwa złote).

W celu przystąpienia do konkursu, opiekun koła naukowego powinien złożyć w Dziale Spraw Studenckich UZ (Al. Wojska Polskiego 69, pokój 401R) wniosek zawierający następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 1a-1d do niniejszego Regulaminu) podpisane przez opiekuna koła naukowego i przewodniczącego koła naukowego;
  2. (po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania) podpisane przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego umowy o przeniesieniu i podziale praw autorskich i praw własności przemysłowej (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
  3. (po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania)  podpisaną przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego informację o zapoznaniu się ze szczegółowymi zasadami realizacji projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

Termin zakończenia naboru wniosków: 2 lipca 2024r.

Termin ogłoszenia wyników: 9 lipca 2024r.

Organizatorem konkursu jest
Dział Spraw Studenckich
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dział Spraw Studenckich jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego, bezpośrednio podległą Prorektorowi ds. Studenckich. Podstawowymi zadaniami Działu Spraw Studenckich są przyznawanie i wypłacanie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów oraz współpraca i wsparcie działalności Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów, a także organizacji studenckich, w tym studenckiego ruchu naukowego.Ponadto, Dział Spraw Studenckich współpracuje z Administracją Domów Studenckich w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich. Wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym zajmuje się także obsługą płatności składek w ramach dobrowolnych ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Studenckich: www.dss.uz.zgora.pl.Jak się zgłosić?

W celu przystąpienia do konkursu, opiekun koła naukowego powinien złożyć w Dziale Spraw Studenckich (Al. Wojska Polskiego 69, pokój 401R) wniosek zawierający następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 1a-1c do niniejszego Regulaminu) podpisane przez opiekuna koła naukowego i przewodniczącego koła naukowego;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1d do niniejszego Regulaminu) podpisana przez opiekuna koła naukowego oraz każdego ze studentów zaangażowanych w realizację projektu.